TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU'NDA, CUMHURBAŞKANI'NIN İADE GEREKÇESİNE UYULDU.


Cumhurbaşkanı Sezer'in iade gerekçesine uygun olarak, milletvekilliğinde geçen sürenin akademik unvanların kazanılması için gerekli sürelerden sayılmasına ilişkin hüküm, yasadan çıkarıldı.

17 Eylül 2004 Cuma

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderdiği bütçe ile ilgisi olmayan hükümlerin bütçe yasası dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Sezer'in iade gerekçesine uygun olarak, milletvekilliğinde geçen sürenin akademik unvanların kazanılması için gerekli sürelerden sayılmasına ilişkin hüküm, yasadan çıkarıldı.

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nun son çalışma gününde Cumhurbaşkanı Sezer'in bir maddesini yeniden görüşmek üzere Meclis'e iade ettiği Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ele alındı. Yasaya göre, bütçe ile ilgisi olmayan konular Bütçe Yasası dışına çıkartılacak.

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, kendileri ile aynı düzeyde öğrenim gören memurlar esas alınarak derece veya kademe yükseltebilecek. Özel burs sağlayan ve bundan yararlanması için maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulu'nca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarca kendilerine ödenecek.

Yurtdışına gönderilecek devlet memurlarının sayıları Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.

Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresini yedi gün olarak belirleyen yasa, sayman mutemetleri için devir süresini ise iki gün olarak hükme bağlıyor.

Yasa, tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere ilişkin ücretlerle ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarca ödenecek kısmı Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Yurtdışında görevlendirilen öğretmen ve din görevlisi gibi görevlilere yapılan ödemelerden vergi kesilmemesine ilişkin uygulamaya da açıklık getiriliyor.

Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri çağrılma durumlarında da ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafın tamamı aynı esaslara göre ödettirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yetiştirilmek amacıyla lisansüstü eğitim için yurtdışına öğrenci, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin gönderilmesine standart getirilirken, bu olanağın etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak esaslar da belirleniyor.

Üniversitelerde kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentlere yapılan ödemeler ''Tereddütlerin giderilmesi'' amacıyla ilgili yasasına taşınıyor. Buna göre, diğer şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarına giden öğretim elemanlarına verilen görev yolluğu ve ek ders ücreti, üniversitelerin elde ettikleri gelirlerden gelir düzeyi düşük öğrencilere yapılan yardımlar, üniversitelerin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ödemeler, yaz okullarına kalan öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, kısmi statüde çalışan profesörlere verilen makam tazminatları gibi uygulamalar ilgili yasalarına taşınıyor.

MEMURLARA İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK
Yasa uyarınca, herhangi bir sebeple memuriyetten ayrılanlar, 6 ay içerisinde başvurmaları halinde ayrıldıkları kadronun emeklilik kesintileri ve kurum karşılıklarını ödemek koşuluyla isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak en az 10 yıl çalıştıktan sonra memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı kanunun 96. maddesine girenler de devlet memurluğundan ayrıldıktan itibaren 6 ay içinde yazılı olarak başvurmaları ve ayrıldıkları kadronun emeklilik kesintileri ile kurum karşılıklarını sandık hesabına yatırmaları koşuluyla isteğe bağlı iştirakçi olabilecek. Sandık ile bu şekilde ilişkilendirilenlere de her yıl bir derece yükseltilmesi uygulanacak.

Diğer sosyal güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilişkilendirilmelerini gerektiren bir görevde çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamayacaklar. Ancak, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıktan sonra tekrar bu görevleri sona erenler de 6 ay içinde isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler.

Daha önce Emekli Sandığı iştirakçisi iken sandıkla ilişkisi kesilmiş olanlar da bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler.

KİT'ler ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların, devlete ait olan ve bu kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat (kısıntı) bulunmayan taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar takdir edilecek değer üzerinden borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçe ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığı'nca satın alınabilecek.

TEMİNAT BELGELERİ
Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları teminat olarak kabul edilecek. Devlet iç borçlanma senetlerinin hangi değerler üzerinden teminat olarak kabul edileceği de hükme bağlanıyor. Bütçe yasalarında yer alan bu hüküm de ilgili yasasına taşınıyor. Ayrıca katma bütçeli idareler bütçelerinden KİT'lere yapılacak iktisadi transferler ile yardımların Veraset ve İntikal Vergisi Yasası'na göre istisnadan yararlanmasına ilişkin hükümde asıl yasasına gönderiliyor.

SOSYAL TESİSLERİN İŞLETİLMESİ
Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin daha verimli ve bütçe disiplinine uygun işletilmesi, sağlık harcamalarının etkinleştirilmesi ve sağlıklı bir şekilde izlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı'na verilen yetkilere açıklık getiriliyor.

İlaç kullanımında tasarruf ve kötüye kullanımların önlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı'na ait ilaç katılım paylarının maaştan kesilmesine ilişkin yetki de ilgili mevzuatına taşınıyor.

Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi'nde mesleki konularda ders vermek üzere görevlendirilen bakanlık personeli ile bakanlık dışındaki görevlilere yapılacak ders ve sınav ücreti ödemeleri yeniden düzenleniyor.

İhracatı geliştirmek amacıyla sağlanan teşvikler kapsamında geri verilecek paraya ilişkin düzenlemeler ilgili yasalarına gönderiliyor.

KESİN HESAP YASA TASARILARI
Kesin hesap yasa tasarılarının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanmasına olanak sağlanıyor. Aynı kuruluş bütçesi içinde fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın veya kuruluşların bütçelerinden Maliye Bakanlığı yedek ödenek 0tertiplerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili kılınıyor.

Üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarına olan gereksinimi karşılamak için bunların kadro sınırlanması kapsamı dışında tutulması öngörülüyor.
Dış temsilciliklere sözleşmeli personel alma olanağı getiriliyor.

ÖZELLEŞTİRME MAĞDURU ÇALIŞANLAR
Özelleştirme sonrası işsiz kalan personelin kamuda geçici personel statüsünde istihdamına ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Buna göre, 1 Ocak 1992 yılından itibaren özelleştirme uygulamaları çerçevesinde işsiz kalanlar, geçici personel statüsünde çalıştırılacak. Bu kişilerin ücret ve diğer özlük hakları 31 Aralık 2004'e kadar Özelleştirme Fonu'nun iş kaybı tazminatı ödeneğinden ilgili kuruluşlara aktarılacak.

Yüzde 50'sinden fazlası özelleştirilen şirketlerin iflası nedeniyle tazminatlarını alamayan işçiler, 6 ay içinde başvurmaları halinde kıdem tazminatlarını Özelleştirme Fonu'ndan alacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında ödenen ikramiyelerin hesabıyla ilgili düzenleme, KKTC Bayrak Radyo ve Televizyonu'na tahsis edilen bandın yıllık kira ücretinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin hüküm de ilgili yasalarına taşınıyor.

GSM HAZİNE PAYLARI
GSM Hazine payları için öngörülen gelir tahminini aşan kısmın belli projelere aktarılmasına olanak sağlanıyor. Bununla 450 trilyon lirayı geçmeyecek kısmın DSİ Genel Müdürlüğü bütçesine, 106 trilyon liranın da Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılması için Maliye Bakanı'na yetki verildi.

İŞSİZLİK SİGORTASI KESİNTİLERİ
İşsizlik sigortası için çalışanlardan yüzde 2, işverenlerden yüzde 3, devlet katkısı olarak da yüzde 2 oranında yapılması gereken ödemelerin 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası birer puan düşürülmesine ilişkin düzenleme sürekli hale getiriliyor. İşgücü maliyetlerindeki prim yükünün düşürülmesi yoluyla reel sektörün desteklenmesi amacıyla yapılan bu düzenleme asıl mevzuatına gönderiliyor.

Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin borçları ile Ziraat Bankası tarafından kullandırılan ve Hazine kaynağına dönüşen kredilerin tasfiyesine ilişkin düzenleme ilgili yasasına taşınıyor.
Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından devir alınacak taahhütler ile aktifler arasındaki menfi farkın Hazinece ödenmesi, bunların devir bilançoları esas alınarak kesinleştirilmesi, taahhütlerden nakde dönüşenlerin nasıl ödeneceği, bankaların kar paylarından Hazine'ye isabet eden tutarlar ile bunların mahsubu gibi hususlar hüküm altına alınıyor ve bunlar da asıl yerine taşınıyor.

VAKIFLARA İSİM KULLANMA HAKKI
Yasayla kamu vakıflarına ilişkin yasanın hükme bağladığı düzenlemeleri yapmaları için vakıf ve derneklere tanınan altı aylık süre 31 Aralık 2005 tarihine kadar uzatıldı. Geçici bir madde ile de yasanın yürürlüğe girmesinden önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili aldıkları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklı kaldı.

TÜBİTAK'TA GÖREVLENDİRİLENLERİN ÜCRETLERİ

Yasayla TÜBİTAK'ta görevlendirilenlerin ücretlerini belirleme yetkisi Başbakan'a verildi. Buna göre, kurumda görevlendirileceklere en yüksek devlet memuruna tüm adlar altında fiilen yapılan mali ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamın altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Başbakan tarafından belirlenecek miktarda ödeme yapılacak.

YENİ KADRO
Denizcilik Müsteşarlığı'na Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı olarak çalıştırılmak üzere sınavla 80 kişi istihdam edebilme olanağı sağlanıyor.

Saymanlıklara, Yeni Türk Lirası ve Kuruşuna geçişte yaşanacak bazı sorunları önlemek için dolaşımdan kaldırılan madeni ufak paraları darphaneye gönderme görevi veriliyor.

Yeni kurulacak anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıklar, sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü oranında bir tutarı Rekabet Kurulu'na aktaracak.

Türkiye Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği'nde üst üste iki dönem yönetim kurulu ve birlik yönetim kurulu başkanlığı yapanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemeyecekler. Yasaya göre, ödeneksiz yeşil kart ödemeleri yapılamayacak.

ZİRAAT BANKASI'NDA TOPLAYACAKLAR

Yasaya göre, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel yasayla kurulan diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'nda kendi
adlarına açtıracakları hesaplarda toplayacaklar.

Buna uymayan yöneticiler ve saymanlar hakkında şahsi ve müteselsil sorumluluk getiriliyor. Bu yasaya aykırı şekilde elde edilen nemalar da genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

ÜNİVERSİTELERİN PROJE ÇALIŞMALARI
Yasa ile üniversitelerin proje çalışmalarına öncülük etmeleri amacıyla yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, AB ve ilgili uluslararası kuruluşlarla ya da konsorsiyumlarla yürütülen projelerle ilgili olarak elde edilen tutarlar, kurum bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenebilecek.

Yasa, döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından kesinti yapılmasına olanak sağlıyor. Kesintinin süresinde yatırılmaması durumunda yaptırım uygulanacak ve döner sermaye işletmelerinin birleştirilmesi, devredilmesi ve tasfiye edilmesi konusunda Maliye Bakanı yetkili olacak.

Yetkili olmadığı halde medyaya bilgi veren memura maaş kesme yerine kınama cezası uygulanacak.

Yasada, deprem ve sel felaketi yaşanan Erzurum'un Ilıca ve Aşkale ilçelerinde konut ve işyerleri zarar gören ve deprem sigortası bulunmayan vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlayan düzenlemeler de yer aldı.

HAYDARPAŞA LİMANI TCDD'NİN
Haydarpaşa Limanı ile bu limanın gerisindeki araziyi TCDD'ye vermeye Maliye Bakanı yetkili kılındı. Liman ve arazideki yapılaşmaya ilişkin imar düzenlemelerini de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapacak.

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.