TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TÜRKİYE'DE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ…


TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'de çalışacak yabancıların çalışma izni almalarını kolaylaştıran kanun tasarısı kabul edildi.

23 Mayıs 2007 Çarşamba


Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna göre, doğumla birlikte Türk vatandaşı olup da çıkma izni
alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler ile çocukları, Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğünce basın kartı verilen yabancılar, bakanlıklar ile kamu kurum ve
kuruluşlarınca, kanun kapsamında çalışma izni verilen veya istihdam edilenlere
çalışma izni zorunluluğu kaldırılacak.
Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütülen projelerde ve konsorsiyumlar
tarafından yürütülecek ulusal, uluslararası projelerde veya uluslararası
kuruluşlarda mesleki hizmetler kapsamı dışında çalışacak yabancıların yanı sıra;
karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve AB hukuku esasları dikkate alınarak,
çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında Türkiye'de bağımlı ve bağımsız
olarak çalışan yabancılar, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları
ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler, izin prosedürü dışında
bırakılacak.
Mevcut kanunda yer alan ''Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı
sayılmayan kişi'' olan yabancının tanımı, ''Türkiye Cumhuriyeti Devletine
vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişi'' olarak değiştirildi.

-İZİNLER-

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye'de bağımlı veya bağımsız çalışmaya
başlamadan önce Bakanlıktan izin almaları zorunlu olacak.
Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya zorunlu nedenlere bağlı
olarak, çalışma izni, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, çalışma süresi 3 ayı
geçmemek üzere, işe başladıktan sonra da verilebilecek.
Türkiye'ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra
getirdiği eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları da yabancıyla birlikte en az 5
yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşulu aranmaksızın, kanunun genel
hükümlerine tabi olarak çalışma izni talebinde bulunabilecekler.
Yabancılara, Türkiye'de en az 5 yıl ikamet etmiş olmaları şartıyla bağımsız
çalışma izni verilebilecek. Bu değerlendirme yapılırken en az 10 kişilik yerli
işgücü istihdamı sağlayanlarda bu şart aranmayacak.

-İSTİSNAİ HALLER-

Bir Türk vatandaşıyla evli olan ve evlilik birliği içinde Türkiye'de ikamet
eden veya bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli kaldıktan sonra evliliği sona
ermekle birlikte Türkiye'de ikamet etmeye devam eden yabancılara izin
verilebilecek.
Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların
çocuklarına, yetkili merci tarafından mülteci, sığınmacı ve muhacir statüsü
verilen yabancılara, istihdam edilecek kilit personel niteliğindeki yabancılara
çalışma izni verilebilecek.

-BAŞVURULAR, 45 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILACAK-

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını,
bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapacaklar, durumu
uygun görülen yabancılara çalışma izni hakkı tanınacak.
Çalışma izni, çalışma vizesi ve ikamet izninin alınması halinde geçerlilik
kazanacak. Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları
tarihten itibaren en geç 90 gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları,
ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde İçişleri
Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları gerekecek.
Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri,
başvurularını Bakanlığa yurt içinden de yapabilecek.
Mesleki hizmetler kapsamında görev yapacak yabancılara, akademik ve mesleki
yeterlilik prosedürü ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve 1 yılı geçmemek üzere ön izin verilebilecek.
Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması
kaydıyla, bakanlık veya yetkili bölge müdürlükleri tarafından en geç 45 gün
içinde sonuçlandırılacak.
Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için
ilgili mercilerden mesleki yeterlilik konusunda görüş alınmayacak. Bu kişiler,
akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi
tutulmayacaklar.

-İZNİN REDDEDİLMESİ...-

Kanuna göre, çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi, bazı
hallerde kabul edilmeyecek.
Başvurulan iş için ülke içinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişilerin
bulunması, yurt içinden yapılan başvurularda yabancının geçerli bir ikamet
tezkeresinin bulunmaması, izin talebi reddedilen yabancının; aynı işyeri, işletme
veya aynı meslek için, izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl
geçmeden yeniden izin talebinde bulunması, çalışma izin başvurusunun sahte veya
yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının tespit edilmesi, sosyal güvenlikle
ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olunması halinde, çalışma izni veya
çalışma izninin uzatılması reddedilebilecek.

-PETROL HAKKI SAHİPLERİ...-

Petrol hakkı sahipleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
verilen izinle, yabancı idari ve mesleki personel ile uzman personel
çalıştırabilecek.
Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında, belgeli işletmelerde çalışma izin
işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla da düzenleme yapılıyor.
Turizm belgeli işletmelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
verilen izinle, yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilecek.

-MÜHENDİSLERLE İLGİLİ MADDE METİNDEN ÇIKARILDI-

''Yabancı ülkelerden gelen mimar ve mühendislerin çalışma izinlerinin
verilmesinde, kendi ülkelerinden aldıkları diploma ve meslek odasına kayıt
belgesinin esas alınmasını'' öngören düzenleme, muhalefetin eleştirisi üzerine
kanundan çıkarıldı.

Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.