TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

ÇİFTÇİLERİN KEFALETTEN DOĞAN BORÇLARI...


Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplu köy grup kredilerinden doğan kefaletin sona erdirilmesine ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

15 Mayıs 2007 Salı 19:20

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi
Kooperatiflerinden grup kredisi alanların, borçlarını 31 Aralık 2007 tarihine
kadar ödemeleri halinde müteselsilen kefaletleri ortadan kalkacak.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplu
köy grup kredilerinden doğan kefaletin sona erdirilmesine ilişkin yasa teklifi,
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yasaya göre, Ziraat Bankasından 30 Ağustos 2002, Tarım Kredi
Kooperatiflerinden 30 Ocak 2004 tarihlerinden önce birden çok üreticinin
birbirine karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak kullandıkları
kredilerden, takipte olan borçlarını 31 Aralık 2007 tarihine kadar tamamen
ödemeleri veya borçlarını yeniden yapılandırmaları halinde kefaletten doğan
sorumlulukları ortadan kalkacak.
Kendilerine ait tarımsal kredi borçlarını, yasanın yürürlüğe girdiği
tarihten önce faiz, masraf ve diğer giderleriyle ödeyenlerin, tarımsal
kredilerden kaynaklanan kefaletleri sona erecek.
Kredi kullanmadığı halde grup halinde tarım kredisi çekenlere müteselsil
kefil olanların kefaleti de ortadan kalkacak.

-TAKİBATLAR DURDURULACAK-

31 Aralık 2007 tarihine kadar borcunu ödeyen veya Ziraat Bankası tarafından
borcu yeniden yapılandırılan çiftçilerin kefaletten dolayı haklarında başlatılan
takibatlar iptal edilecek.
Müteselsil kefaletle borçlular hakkında başlatılmış bulunan idari ve kanuni
takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden duracak; mahkumiyet
kararlarının infazı ertelenecek. İnfazı devam edenler, derhal tahliye edilecek.
Borcunu ödeyenler hakkında daha önce başlatılan dava ve takipler ile
mahkumiyet kararları, ayrıca harç ve masraf ödenmeksizin ve herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın ortadan kalkacak.
Borcunu ödemeyenler ile borçlarını yapılandırmayanlar, 31 Aralık 2007
tarihinden itibaren; borçlarını yapılandırma koşullarına uygun ödeme yapmayanlar
hakkında ise ihlal tarihinden itibaren, takibata kaldığı aşamadan devam edilecek.

-HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAK-

Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine borcu devam eden borçlular
hakkındaki yasal takipler neticesinde alacağın kesin aciz vesikasına bağlanması
halinde, kesin aciz vesikasına bağlanan faiz dahil Ziraat Bankası ve tarım kredi
kooperatiflerinin alacakları Hazine tarafından karşılanacak.
Kesin aciz vesikasına bağlanan alacaklar, Hazine adına Ziraat Bankası ile
tarım kredi kooperatiflerince takip edilecek ve yapılan tahsilatlar, tahsilatın
yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftasında Hazineye aktarılacak.
Bu düzenleme, toplu köy grup kredisi şeklinde kullandırılan tarımsal
krediler dışındaki kredileri kapsamayacak. Bu kanun yürürlüğe girmeden önce
yapılan ödemeler için bu düzenleme hükümlerine dayanılarak iade yapılmayacak.

-ÇİFTÇİ BELGESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR-

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı
çiftçilerden, ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal
destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde çiftçilik belgesi aranmayacak.
Buna bağlı olarak, Ziraat Odaları Birliği Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda
''çiftçi belgesi verilmemesi'' yönünde değişiklik yapıldı.
Yasa, 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.


Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.