TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUYOR


Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynakları kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmasını öngören tasarı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

09 Kasım 2006 Perşembe

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Tarım ve Kırsal Kakınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, kurum; ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerindeki ilke ve hedefler çerçevesinde, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirecek. Kurum, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, desteklerden yararlanabilinmesi amacıyla tanıtım, eğitim, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütecek. Kurum, proje ve faaliyet başvurularını alacak, ön incelemeleriyle yerinde kontrollerini yapacak. Proje ve faaliyetleri, başvuru şartlarını, değerlendirme ve seçim kriterlerine göre değerlendirecek.

Desteklenecek proje ve faaliyetleri belirleyecek, uygulama sözleşmelerini hazırlayacak ve başvurusu uygun görülenler ile sözleşme imzalayacak olan kurum, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Kurum, görevleriyle ilgili konularda tüzel ve gerçek kişiler ile sivil
toplum örgütleri, Avrupa Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak.

İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİ

Oluşturulan İzleme ve Yönlendirme Komitesi, kırsal alandaki gelişmelerle kırsal kalkınma program ve desteklerinin ulusal politika ve stratejilere uygun, birbirleriyle tutarlı, uyumlu ve etkin bir şekilde uygulanması amacıyla; proje ve faaliyet başvuru şartları, seçim ve değerlendirme kriterlerinin kırsal kalkınma hedeflerine uygunluğu konusunda görüş oluşturacak. Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu ise program kapsamında desteklenecek proje ve faaliyet listelerini ve bunlara ilişkin raporları görüşecek ve
desteklenecek projeleri onaylayacak. Kırsal kalkınma program ve destekleme uygulamaları başlatılmadan, yapılanma süreci de dikkate alınarak, illerde il koordinatörlüğü kurulacak. İl
koordinatörlükleri, ilde duyuru ve tanıtımlar yapacak. Kurumun merkez teşkilatında 150'den fazla kişi istihdam edilemeyecek. AB tarafından kırsal kalkınma için sağlanan mali kaynakların programlanması, kullanılması ve mali yönetimine ilişkin usul ve esaslar ile kurumun yetki ve sorumlulukları, AB ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde belirlenecek.

Kurumun dış denetimi, AB ile yapılan anlaşmalarda belirlenen hükümlerin dışında Sayıştay tarafından yapılacak. Kurumun nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 1 yıl süreyle istihdam edilen personelde yabancı dil şartı aranmayacak, ancak merkez ve il koordinatörlüğünde istihdam edilecek personelin KPDS'de belirli bir düzeyde puan almaları istenecek.

AK PARTİ'LİLERİN ÖNERGESİ

Bu arada AK Parti milletvekillerinin ''Kurumun gelir ve giderlerle ilgili bütün işlemlerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi tutulmaması'' yönündeki önergesi tartışma yarattı.
Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye ve Hazine uzmanları, böyle bir düzenlemenin AB tarafından da eleştirileceğini dile getirerek, önerge aleyhinde görüş belirtti. Uzmanlar, AB kaynaklarından tahsis edilecek fonları birliğin kendisinin denetlediğini dile getirerek, böyle bir maddenin sadece kurumun hizmet alımlarıyla ilgili olduğunu kaydetti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Vedat Melik, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanacak 750 milyon Avro'luk bir kaynağın kullanımı konusunda bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak, kontrolsüz iş olamayacağını, paranın olduğu her yerde sorun yaşanacağını söyledi.

Komisyon Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, verilen aranın ardından AK Parti'li milletvekillerinin önergelerini geri aldığını açıkladı. CHP milletvekilleri bu davranışlarından dolayı AK Parti'li milletvekillerini tebrik ettiklerini, ancak kanun tasarısı hakkında muhalefet şerhlerinin süreceğini belirtti.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.