TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TMSF İŞTİRAKLERİ İLE EL KONULAN ŞİRKETLERİN HİSSE VEYA AKTİFLERİNİN SATIŞINDA FON'A DA YETKİ VEREN YASA TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ


Yasa, Fon iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin veya aktiflerinin cezai yollarla paraya çevrilerek alacağın mahsup edilmesinde, şirket yönetimiyle birlikte Fon'a da yetki veriyor.

16 Mart 2005 Çarşamba

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin veya aktiflerinin satışında Fon'a da yetki veren, ayrıca, yabancıların ulusal yayın yapan kuruluşlarına belli koşullar çerçevesinde sahip olabilmesine olanak sağlayan yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasa, Fon iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin veya aktiflerinin cezai yollarla paraya çevrilerek alacağın mahsup edilmesinde, şirket yönetimiyle birlikte Fon'a da yetki veriyor.

Fon iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin yüzde 49'undan fazlasının yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılabileceğine yönelik hükme, bu şirketlere ait malların da satılabilmesi hususunda ekleme yapılıyor.

İktisadi ve ticari bütünlük oluşturan malların en yüksek değerden satılabilmesi için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın bazı düzenlemeler yapılıyor.

İhalenin güvenliği ve sağlıklı satış bakımından ''Satış Komisyonu'' gibi satış usulüyle ilgili bazı düzenlemeler de öngörülüyor.

İADE TALEP EDİLEMEYECEK
Malların alıcısına teslim edilmesinden sonra iadesinin talep edilemeyeceği ancak, ihale bedeli ve yasal faizi ile sınırlı olarak tazminat talep edilebileceği hüküm altına alınıyor.

İktisadi ve ticari bütünlüğün bozulmasına yol açabilecek değişimlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Fon'un izni olmaksızın bu bütünlük içinde yer alan bir malın satışının talep edilemeyeceği öngörülürken, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının zayi olmaması bakımından bunlarla ilgili zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği hususunda önlemler düzenleniyor.

İhalenin sonuçlanmasından sonra alıcının en kısa sürede yararlanmasına sunulabilmesi ve bu sayede daha fazla tahsilat sağlanabilmesi bakımından telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo yayını, görsel medya ve diğer sektörlerdeki mal hak ve varlıklarının alıcılara devir ve teslim işlemlerinin bir ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bankalar Kanunu'nun 15'inci maddesi kapsamında, iktisadi ve ticari bütünlük olarak yapılacak satışlarda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla üst kurulların, bütünü oluşturan varlıkların maliklerinden olan alacaklarının satış bedelinden garameten (taksim edilerek) tahsil edilmesi hüküm altına alınıyor.

RADYO VE TV'LERDE YABANCI SERMAYE PAYI
Yasa, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun'da yer alan ve yabancı sermayenin bir ulusal radyo ve televizyondaki payını yüzde 25 ile sınırlayan hükmü de değiştiriyor.

Buna göre, ulusal radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermaye payı, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun ilgili diğer maddeleri saklı kalmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmayacak.

Yüzde 50'den fazla yabancı sermaye payı bulunan radyo ve televizyon yayın kuruluşu sayısı, ulusal yayın yapan kuruluş sayısının dörtte birinden fazla olamayacak.

Bölgesel ve yerel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarında yabancı sermaye hissesi bulunmayacak.

Yasa teklifi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve arkadaşları tarafından verilmişti.


Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.