TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU...


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi.

19 Şubat 2019 Salı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler de içeren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, usul yönünden söz alarak Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesinin Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini kapsadığını söyledi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, "Üniversite ile ilgili maddeleri teklif metninden çıkarıyoruz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da usul tartışması açılmasını istedi. Teklifin adının, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olduğunu anımsatan Paylan, ancak Komisyon Başkanı Bilgiç'in bu konudaki düzenlemelerin tekliften çıkarıldığını söylediğini dile getirdi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, Meclis Başkanlığına AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı imzasıyla yeni bir teklif verildiğini ve düzenlemenin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündemine alındığını kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da görüşmeler öncesi kimsenin görüşünün alınmadığını, yapılan faaliyetin gayri ciddi olduğunu söyledi. "Kim bize bu usulden yasa yapmaya zorluyor?" diye soran Kuşoğlu, "Gerçekten utanıyorum." ifadesini kullandı.

AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, komisyonun onurunu korumanın milletvekillerinin görevi olduğunu, yapılan işin şerefli bir iş olduğunu söyledi. Usul yönünden yaşanan sıkıntıların ayrıca ele alınması gerektiğini belirten Öztürk, "Yaşanan sıkıntıları Meclis Başkanı öncülüğünde yeniden ele almanın faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise usul tartışması konusunun yeni olmadığını, sorunların çözümü amacıyla daha önce içtüzük komisyonlarının oluşturulduğunu ve yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini söyledi.

İçtüzük ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmadığını ifade eden Kalaycı, "Katılımcı, daha şeffaf yasama faaliyeti yapalım. Biz buna hazırız. Çalışma usul ve esaslarını gerekli nizama sokabiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza sahiplerinden AK PARTİ Adana Milletvekili Tamer Dağlı teklife ilişkin komisyona bilgi verdi.

Öte yandan, AK PARTİ Grup Başkanvekili Naci Bostancı imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderilen 5 maddelik "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ile Kontrol Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi, ilgili kanunlarda Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıfların Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yapılması ile değişiklik nedeniyle uyum düzenlemeleri yapılmasını içeriyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, düzenlemenin etki analizinin olmadığını, kamuya ne kadarlık yük getirdiğinin bilinmediğini belirtti.

Kuşoğlu, "Dünyada genelinde ihtiyaçlar farklı kesimlerce belirlenirken, kanunlar yasama organları tarafından çıkarılıyor. Türkiye'de ihtiyaç da çıkarılacak yasa da hükümet tarafından belirleniyor. Böyle yasama faaliyeti olmaz." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yasama faaliyetlerinin etkin ve kaliteli hale getirilmesi için etki analizi yapılması konusunda tüm siyasi parti temsilcilerinin hemfikir olduğunu kaydetti.

İçtüzükte gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ümit ettiklerini belirten Kalaycı, "Düzenleyici etki analizi ile sadece mali boyut değil, sektöre etkisi, maliyeye etkisi ve vatandaşa etkisi tümüyle ortaya konulmalı. Etki analizinin ortaya konulmaması, kısa zamanda kanun değişikliğine gidilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu da kanunların daha anlaşılabilir halden çıkmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, teklifin birçok maddesinin kısa süre önce yapılan düzenlemelerle doğrudan ilintili olduğunu savundu.

AK PARTİ Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, teklifin tüm maddelerinin, vatandaşın lehine olduğunu vurguladı.

Yapılan düzenlemelerin, sorunların çözümüne yönelik olduğunu ifade eden Erim, "Her şeye muhalif olmanın bir anlamı yok. Bütçenin fazla vermiş olması iyi bir şey değilmiş gibi yansıtılıyor. Neden beyaza siyah diyorsunuz?" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasa tekliflerinin birçoğunun ihtisas komisyonlarında görüşülmesi gereken maddeleri içerdiğini kaydetti.

Çıkarılan bazı yasaların sonuçlarının para ile telafi edilemeyeceğini vurgulayan Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene Plan ve Bütçe Komisyonunda imar barışı teklifini yasalaştırdık. Daha sonra İstanbul Kartal'da bir bina çöktü ve 21 vatandaşımız öldü. Yıkılan binada birtakım usulsüzlükler varmış. Kaçak katlar çıkılmış. Bu ülkede 23 milyon konut stoku var ve bunun yüzde 60'ı kaçak. Bu rakamı 15 milyon olarak kabul edersek 8-9 milyonunun çürük olduğu söyleniyor. Bugün çok sayıda insan çürük evlerde oturuyor. Burada suçlu o binaların mühendisleri, mimarları değil, bizleriz. İktidarı ile muhalefeti ile hepimiz suçluyuz."

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından, maddelerinin görüşmelerine geçildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu" kapsamında düzenlemeler içeren 3 maddenin teklif metninden çıkarılması dolayısıyla, teklifin adı, "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak değiştirildi.

Komisyonda kabul edilen teklife göre, engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

Çevre Kanunu kapsamında "geri kazanım katılım" payları, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24'üncü gününün sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecek.

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin ya da eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecek. Süresinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilecek. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak. Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasıladan, istihdam edilen işçi sayılarını dikkate alarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kapsamda, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenecek.

Teklifle, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerinin, soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri alınması konusunda bakanlıklar arası koordinasyon sağlanacak; belgeleri alınan sivil havacılık personeli İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.

Teklife göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşıp, 2 bin 400 TL'yi aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.

Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan "Bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcılar, tüketimlerinin 15 günlük kısmını karşılayacak miktarda kendi depolarında stok bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar ulusal petrol stoku içinde mütalaa edilir." hükmü, metinden çıkarılıyor.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması hedefleniyor.

Teklife göre, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılayan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Hazineye ait deniz ve iç sularda ya da buralardan yararlanılarak karada yapılacak su ürünleri üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştiriliyor.

Teklifle, tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 Aralık 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yapılandırılan ve ödemeleri halihazırda devam eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek ancak başvurmaları durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

Komisyonda teklife, yeni maddeler ihdas edildi.

Söz konusu maddelere göre, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014'ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.