TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU...


Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanarak, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi'nin kurulmasını öngören kanun tasarılarını birleştirerek görüştü.

05 Kasım 2014 Çarşamba

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanarak, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi'nin kurulmasını öngören kanun tasarılarını birleştirerek görüştü.

Görüşmelerde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, üniversite kuran vakıfların sahip oldukları malvarlığının hangi biçimde elde edildiğinin önemli olduğunu ifade ederek, "İbn-i Haldun Üniversitesi'nin arkasındaki vakıf, TÜRGEV'in mal varlığı siyasi erkin baskısıyla devletten ihale alan iş adamlarının bağışlarıyla büyütülmüştür. Siyaset, çıkar ve rant ilişkilerinin merkezinde yer alan ve ihale alan işadamlarının illegal bağış havuzu şekline dönüştürülen bir vakfın bir üniversite kurması düşünülemez" dedi.

Serter, CHP grubu olarak söz konusu tasarının komisyondan geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

Daha sonra bu oyunun bir parçası olmayı reddettiklerini belirten Serter ile CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve diğer CHP'li üyeler komisyonu terk etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP komisyon üyelerinin bir önyargıyla karar vererek çıktıklarını ifade ederek, TÜRGEV'in İbn-i Haldun Üniversitesi kurmak istemesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Özdağ, şunları söyledi:

"Keşke Nur Serter bağışta bulunan iş adamlarının isimlerini söyleseydi. Bu işadamlarının devletten hangi işleri aldıklarını, bu işleri şaibeli mi aldıklarını ispat etseydi. Bir iddiada bulunmak, o işadamlarını töhmet altına almak... Türkiye'nin kalkınması müteşebbislerle olacak, itham altına almış olmak doğru değil. Bir vakıf elbette bağış alabilir. Nasıl ÇYDD bağışlar aldıysa, geçmişte cumhuriyet mitingleriyle beraber yüzlerce, binlerce insanlardan para toplanarak gazeteler çıkarıldıysa, televizyonlar kurulduysa... Keşke hukuki çerçevede iddialarını ispat etseydi."

Bazı AK Parti'li komisyon üyesi milletvekilleri CHP'nin bu tavrını kınarken, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "Bir CHP klasiğiyle karşı karşıya kaldık. Başka türlü bir davranış beklenemezdi" dedi..

AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya, okullarda açılan takviye kurslarına katılan öğretmenlere ödenen ücretin düşüklüğüne dikkati çekerek, nasıl bir tedbir düşünüldüğünü sordu.

Bakan Avcı da şu anda 100 bine yakın öğretmenin okullarda hafta sonları için açılan takviye kurslarına çok büyük fedakarlıklarla geldiğini vurgulayarak, öğretmenlere teşekkür etti.

2.5 milyon öğrencinin takviye kursu almak için müracaat ettiğini bildiren Avcı, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizin bu kurslara gösterdikleri ilginin farkındayız, müteşekkiriz. Ama ücretleri biz de yeterli bulmuyoruz. Bu nedenle Maliye Bakanlığı ile görüştük. İnşallah önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde...Ders saati olarak ödeniyor 9 lira 45 kuruş. Biz onu hiç olmazsa 2 katına çıkarılmasını Maliye Bakanlığı'ndan talep ettik. Hiç olmazsa yol paralarını karşılamış olalım düşüncesiyle Maliye Bakanlığı çalışıyor. Öğretmenlerimizin fedakarlığına biz de küçük de olsa bir katkıda bulunmak için böyle bir düzenleme yapacağız."

Avcı, hükümet olarak kurulacak olan 3 üniversitenin Türkiye'nin akademik hayatına olumlu katkıları olacağına inandıklarını söyledi.

Tasarı, görüşmelerinin tamamlanmasının ardından komisyonda kabul edildi.

Tasarı çerçevesinde İstanbul'da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacak.

Üniversite, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İslami İlimler,Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Bilgisayar ve Bilişim fakülteleri ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitülerinden oluşacak.

Rektör beş yıllığına, Yükseköğretim Kurulu'nun önereceği profesör akademik unvanına sahip 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Üniversite yönetimine üniversitenin faaliyet alanları ile stratejik planına ilişkin görüş vermek üzere, Üniversite Danışma Kurulu oluşturulacak.

Üniversite Danışma Kurulu'nda, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıkları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üst yöneticileri yer alacak.

Kurul, yılda en az bir kez toplanacak. Danışma Kurulu toplantılarına uluslararası kuruluşların yükseköğretim ile ilgili birimlerinden ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından oy hakkı olmaksızın temsilciler çağrılabilecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği eğitim öğretimin niteliğine ilişkin asgari kriterlerin yerine getirilmesi kaydıyla bölüm, anabilim dalı, bilim dalı veya araştırma merkezleri ile lisans ve lisansüstü diploma programı açmaya, bu programların kontenjanlarını belirlemeye ve akademik kadroların ilanına Üniversite Yönetim Kurulu yetkili olacak.

Üniversite, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından yurtdışından burslu olarak kabul edilen öğrencileri kendi birimlerine yerleştirecek. Gerektiği durumlarda bu öğrencilerin diğer üniversitelere yerleştirilmelerini sağlamak üzere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bu üniversiteler ile protokoller yapabilecek.

Üniversite, Türkçe dışındaki dillerde program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü işbirliğine dair protokoller ve anlaşmalar yapabilecek.

Üniversite Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilecek. Yurtdışında eğitim yapılabilmesi bu birimlerde yurtiçinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulacak. Vakfın temel amacı, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni desteklemek olacak. Vakfın organları; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu olarak belirlendi. Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile orta, lise ve yükseköğretim öğrencilerini burs ve yurt temini ile desteklemek üzere kurulan kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 5 dernek veya vakıf, vakfın kurucularını oluşturacak.

Vakfın gelirleri; vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler, her türlü yardım ve bağışlar, vakfa ait taşınmazların gelirlerinden oluşacak.

Vakıf, iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlere ilişkin damga vergisi ve harçtan muaf olacak.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Vakıf, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi ve harç istisnalarından yararlanacak.

Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazine'nin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, gelir getirici kullanımlar dahil kuruluş amaçlarını desteklemek üzere vakıf lehine 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanım izni verilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden 10 milyon lira, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılacak.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni Güçlendirme Vakfı, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilecek.

Söz konusu okulların açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni Güçlendirme Vakfı tarafından müştereken belirlenecek.

Tasarıyla, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne 3 bin 320'si akademik kadro olmak üzere toplam 4 bin 412 kadro ihdas ediliyor.

İstanbul'da, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından İbn Haldun ve 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından da İstinye adlarıyla 2 yeni vakıf üniversitesi kurulacak.

İbn-i Haldun Üniversitesi Eğitim, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakülteleri ile Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri enstitülerinden oluşacak.

İstinye Üniversitesi de tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen-edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, İslami ilimler fakülteleriyle sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinden oluşacak.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.