TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU...


Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine yarın da devam edilecek.

21 Şubat 2014 Cuma

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda başlandı.

Tasarıyı komisyona sunan Bakan Avcı, tasarıyla neyi amaçladıklarını, ne tür düzenlemeleri öngördüklerini anlattı. Avcı'nın verdiği bilgiye göre tasarı şu düzenlemeleri içeriyor:

- Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanması, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararı ile elde edenlerin, mahkeme kararlarının aleyhlerine kesinleşmesi halinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri alınmayacak.

- Yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurtdışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yüksek öğretime ilişkin bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere, Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü kurulacak.

- Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ihdas edilerek, halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce görülen sınav hizmetleri ihtisaslaştırılacak.

- Müstakil hizmet birimi olan grup başkanlıkları daire başkanlığına dönüştürülecek.

- Yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilme şartları yeniden ele alınarak 652 sayılı KHK'ya eklenecek.

- Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler, okul ve kurum müdürlerinin görevlendirilmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların geçici olarak bakanlıkta istihdam edilebilmeleri düzenlenecek.

- Talim ve Terbiye Kurulu, bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenecek, kurulun eğitim politikaları konusundaki karar alma yetkileri, ilgili hizmet birimlerine devredilecek.

- Uzmanlaşma, etkinlik ve işbölümünün sağlanması amacıyla, il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki eğitim denetmenleri başkanlıkları, rehberlik ve denetim başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülecek.

- Bakanlık denetçiler ile il eğitim denetmenleri, eğitim denetmeni unvanı altında birleştirilecek.

- Eğitim programlarının taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gerekçelerinin, bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ödenecek bedel ve telif ücretlerinin ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının hazırlanmasında görevlendirilenler ile bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, bakanlığa incelenmesi amacıyla sunulan taslak ders kitapları ile diğer ders araç ve gerekçeleri karşılığı tahsil edilerek döner sermaye hesabına yatırılacak bedel bakanlıkça tespit edilecek.

- Halen ÖSYM Başkanlığı'na sınav ücretleri konusunda verilen yetki kaldırılacak.

- Bakanlık merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı kadrolarında bulunanlarla, taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, hiç bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

- Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, Müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı kadrolarında bulunanlar, şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen bakanlık müşavirliği kadrolarına atanacak.

- Bakanlıkta grup başkanı ve il müdürü olarak görev yapmakta olanlar ile halen şahsa bağlı daire başkanı, şube müdürü ve il müdürü kadrolarında bulunanlar özlük hakları korunmak suretiyle, şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrolarına atanacak. Bu şekilde eğitim uzmanı olarak atanacaklar, harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilecek.

- Yurtdışında bakanlığa bağlı olarak büyükelçilikler ve başkonsolusluklar bünyesinde faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları, bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.

- Yurt içi veya yurtdışında yerli veya yabancı kuruluşlar ya da başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ulusal veya uluslararası proje okullarına, bakan onayı proje okulu olarak seçilen kurumlara, belirli eğitim reformu ve programlarının uygulandığı kurumlara, bakan onayı ile doğrudan bakanlığa bağlanan kuramlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri doğrudan bakanlıkça yapılacak.

- Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde, ALES yanında, sözlü sınav da yapılacak.

- Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden, doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerine yerine getirmek üzere yurda dönenler eğitim uzmanı kadrolarına atanacak.

- Lisans üstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen kişilerin, yurtdışında eğitim amacıyla geçirdikleri süreler memuriyette geçmiş sayılarak derece ve kademe ilerleme hesabında dikkate alınacak.

- Özel dershaneler faaliyetleri 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek, bu dershaneler özel okullara ve geçici olarak açık öğretim yapan liselere dönüşebilecek, gerekli dönüşümü yapabilmeleri için bu kurumlara 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bitimine kadar süre verilecek.

- Öğrenci etüt eğitim merkezleri 12 yaş altındakilere yönelik olacak. Her ne ad altında olursa olsun, bütün eğitim ve öğretim hizmeti sunanlar bakanlığını denetimine tabi tutulacak.

- Hazine'ye ait taşınmaz mallar üzerinde dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. Mülkiyeti Hazine'ye ait olup, bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilecek.

- Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek teşvik tedbirlerinin yanısıra, bu kurumlarda çalışmakta olan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek.

- Dönüşüm kapsamındaki kurumlarda ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim-öğretim desteğinde bulunulacak.

Usul hakkında söz alan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, AK Parti'nin 30 Mart seçimlerinde hüsran beklediği için bu tasarıyı getirdiğini iddia etti. İlgili STK'ların bu tasarıya karşı çıktığını savunan Baydar, tasarının alt komisyona gönderilmesini ve orada gerekli katkıların verilmesini istedi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Hükümetin, bazı gruplarla arasındaki çatışmalara karşılık vermek amacıyla bu tasarıyı getirdiğini ileri sürerek, tasarının alt komisyona havale edilmesini talep etti.

MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, bakanlığın teşkilat kanununun eski bakan Ömer Dinçer zamanında değiştiğini ifade ederek, "Ne oldu da yeni bir teşkilat yasasına ihtiyaç hissedildi?" diye sordu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 30 Mart seçim sonrasına ilişkin hüsran korkularının olmadığını, tam tersine galibiyetle çıkacaklarını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, "(Benim yeteri kadar gücüm, yeteri kadar oyum var) zihniyetinin olmadığını göstermek için, bu tasarıyı alt komisyona sevkedin, orada muhalefet gerekli katkıları yapacaktır. Herşey burada tartışılmalı. Bu tartışmayı yapamıyorsak, size yönelik, 'seçimden önce cemaate gözdağı vermeyi hedefleyen bir yasayı geçirmek istediğiniz' gibi bir suçlama hakkımız olur" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bakan Avcı'ya yönelik, "Siz çok babacan, işbirliğine açık, sevimli bir algınız var, en azından fiziki görünüşüz öyle. Ancak bunun böyle olmadığını 4+4+4 görüşmelerinde gördük. Eğer derdiniz, bir yerlerle hesaplaşmak ise sadece dershane konusunu getirseydiniz buraya, eğitim sistemini allak bullak eden bir değişiklik yapmasaydınız" sözlerini sarfetti.

Eğer tasarı alt komisyona gönderilmezse, alt komisyonda kaybedilecek zamandan daha çok zaman kaybettireceklerini belirten Altay, "İstanbul'da 3 bin kurum var. Buralara onar kişi başvursa 30 bin başvuru olacak. 30 bin başvuruyu İstanbul Valisi objektif kriterlere dayanarak belirleyecek derseniz, muhalefet milletvekilleri buradan çıksın, 10 dakikada geçirin" dedi.

Altay'a yanıt veren Bakan Avcı, valilerin keyfi atamalarının olmayacağını, okul müdürlerini valilerin resen atayacağı konusunun doğru olmadığını belirtti.

CHP'li Altay, çocuğunun özel okulda okuduğu halde dershaneye gittiğini ifade ederek, "Gelin bu kavgayı başka alanlarda yapın. Tehdit olarak algılamayın ama İçtüzük'ten kaynaklı haklarımızı kullanacağız. Biz eşkıya değiliz, siz de derebeyi değilsiniz" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, tasarıyla il milli eğitim müdürlerinin görevlerin sona erecek olmasını eleştirerek, "İhtilal mı var, neden görevleri sona eriyor?" diye sordu.

Bu düzenlemenin neden yapıldığını sağır sultanın bile bildiğini ifade eden Serindağ, "Düne kadar kol kola yürüdüğünüz, iktidara ortak ettiğiniz, Başbakan Yardımcısını 'bir talimat ve emirleri var mı?' dediğiniz bir camia ile yollarınızı ayırıyorsunuz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, cemaat ile bir sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Cumhuriyete, geleceğimize kasteden bir çete ile mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Tekrar söz alan CHP'li Baydar'ın sözleri komisyonda tartışmaya neden oldu.

Bakan Avcı'nın, tasarının seçimler sonrasında geleceğini söylemesine rağmen, seçim sonuçları için duyulan kaygı nedeniyle seçimden önce getirildiğini iddia eden Baydar, "Seçimden zaferle çıkacağınızı söylüyorsunuz, o zaman bu acele neden? Bugün yaşadıklarımız bir devrin kapandığının göstergesidir. Çocuğunu özel ders dahi aldırmayacak bir tane milletvekili çıksın, ben de destek vereceğim. Eğer alt komisyona göndermezseniz, aynı süreye tekabül edecek şekilde Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanacak engellemeyi yapacağız" diye konuştu.

AK Parti'li milletvekilleri Baydar'ın bu sözlerini tepki gösterirken, AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım da "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Avcı, iki gün önce tasarının, 30 Mart'tan önce görüşüleceğini söylediğini ancak tasarıyı Meclis'e gönderirken gündemin uygun olması halinde Ocak ayında getireceklerini açıkladığını belirtti.

Meclis gündeminin daha sonra farklı tasarı ve tekliflerle yoğunlaştığını ifade eden Avcı, "Gruplar arası varılan mutabakatla seçim nedeniyle Mart'ta Meclis'in çalışmaması kararlaştırıldı. Bize grup başkanvekillerinden gelen bilgi, tasarının Meclis tatile girmeden komisyonda görüşülebileceği ancak Genel Kurul aşamasında sorun olabileceği çünkü Meclis'in tatile gireceği söylendi. Başkan ile görüştüğümüzde hiç olmazsa komisyonda görüşelim, komisyon aşaması tamamlanmış olur dedik. Sonra bir ihtimal, ayarlama imkanı doğabilirse hem komisyon hem Genel Kurul aşaması tamamlanır denildi. Bunun üzerine Başkan'dan rica ettik sizleri de onun üzerine davet ettik" diye konuştu.

Avcı, Meclis gündemini Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanının belirlemediğini, grup yönetimleri, Başkanlık Divanı'nın belirlediğini vurgulayarak, "Meclis gündemini belirleme imkanımız olsaydı Ocak'ta görüşecektik. Bunun seçimlerle irtibatlandırılması doğru değil" dedi.

Alt komisyon kurulması taleplerine de yanıt veren Avcı, henüz tasarının bütünü üzerinde görüşmeye başlayamadıklarını söyledi. Avcı, hiçbir şey söylemeden, doğrudan alt komisyon üzerinden görüşülmesinin de makul olmadığını belirterek, "Daha derdimizi anlatamamışız, önce konuyu görelim, derdimizi anlatalım, neyi, nasıl yapmak istiyoruz onları söyleyelim, önerilerinizi duyalım. Birbirimizin ne dediğini, sakin şekilde dinlersek belki burada çözebiliriz, alt komisyona bile gerek kalmayabilir" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Naci Bostancı, komisyonun çalışmalarının müzakerelere ve herkesin katkısına açık olduğunu ifade etti. Bostancı, iktidarın bütün rejimlerde olduğunu ancak muhalefetin sadece demokrasilerde önem taşıdığını, sürece katkı yapan en önemli aktörlerden biri olduğunu belirtti. Bostancı, muhalefetin vereceği katkılara açık olduklarını dile getirdi.

Daha sonra tasarının tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, tasarının neden alelacele getirildiğini, neye çözüm olacağını anlamadıklarını söyledi. Topcu, eğitimin yap boz tahtasına çevrildiğini ileri sürerek, "4 artı 4 artı 4 düzenlemesinde olduğu gibi acaba pardon mu denilecek?" diye sordu.

Topcu, sermayelerinin çocukları ve çocuklarına verecekleri eğitim olduğunu dile getirdi.

Dershaneleri kapatmanın sorunu çözmeyeceğini, kaos yaratacağını ileri süren Topcu, "Eski arabanın kilometresini sıfırlarsınız, kendisini yeni hisseder ya şimdi kanun değiştiriyorsunuz ama milli eğitimin vizyonu değişmiyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, tasarının, milli eğitimin hiçbir sorununa çözüm getirmediğini ileri sürdü. Tasarının hangi konuya, hangi çözümü getireceği sorusunu yönelten Serter, tasarının sadece siyasi amaçla, köşeleri tutup, o köşelerden köşe vuruşu yapmak için hazırlandığını savundu.

Serter, cemaat ile hesaplaşmak için eğitimin araç kılındığını öne sürerek, ayıklama, tasfiye, sonra da yeniden kuşatma operasyonunu hayata geçirmek için tasarının hazırlandığını ileri sürdü. Serter, "İyi niyetle de iyi niyet dışında da baksak, göreceğiniz başka şey yok. Siyasi intikam amacıyla hazırlanan bu tasarıyı, iyi niyetle yorumlamaya çalışıyoruz. Bakana, Başbakan ile vicdanı arasında sıkıştığı için iki kat üzülüyorum" görüşünü dile getirdi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, dershaneleri günah keçisi ilan etmenin, "zeka özürlü bir durum" olduğunu iddia etti.

Yeniçeri, "Eğri cetvel kullandığınız için çizginiz doğru çıkmıyor" diye konuştu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülen, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Bütün cemaatlerin şöyle bir hastalığı vardır, cemaat önce kendisini sonra başkalarını sever" dedi.

Bir milyon 200 bin öğrencinin 4 bin 200 dershaneye gittiğini belirten Özdağ, "Bunların sadece 500'ü cemaate ait. Biz bu düzenlemeyi cemaat için yapmıyoruz, bu rakam da bunu gösteriyor" dedi.

"Ne oldu da cemaatle kötü oldunuz? diye suçlandıklarını" ifade eden Özdağ, "İnsanlar fikirleri değişebilir. Değişen duruma göre siz de düşüncelerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Geçmişte faşist dediğiniz kişilerle ittifak yaptınız, Ecevit de cemaate övgüler yağdırmıştır. CHP"nin geçmişte F tipi dediğiyle şimdi arası iyi. Dün 'go home yankee' diyenler, 'Amerikan donanmasını denize döktük' diyenler, 'yolumuz Deniz Gezmişlerin yoludur' diyenlerin yolları şimdi ABD rezidansından geçiyor. CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkanı, ABD, İran, Japonya ile de görüşebilir, bir büyükelçi genel başkanı ziyaret edebilir ama bir genel başkan büyükelçiliği ziyaret eder mi? 'Deniz Gezmiş'in yolundan giden partinin genel başkanının yolu bugün ABD Büyükelçiliğinden geçiyor" diye konuştu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ise kimsenin iktidarı başka yollarla zayıflatma yoluna gitmemesi gerektiğini belirterek, "Bunu yapmak isteyenlerin iştahını kursağına tıkayacak çelik irade olduğunu herkes görecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter de CHP'nin cemaatle işbirliği yapmadığını belirterek, "Kürsüden cemaatle ilgili olumsuz bir cümle sarfedildiğinde, AKP milletvekillerinin nasıl saldırıda bulunduklarını gördüm. Bir konuşmamda 'ışık evleri' dediğim için AKP'li bir milletvekili dövmek için üzerime yürüdü ama CHP'liler yolunu kesti. Sonra kendisiyle konuştuğumda 'evet dövecektim' dedi. Cemaatle kimin kol kola, el ele olduğunu bütün Türkiye biliyor" diye konuştu.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de tasarıyla bakanlığın bütün bürokrasisinin görevden alındığını kaydederek, "Burası aşiret devleti, çadır devleti değil, bunu yapamazsınız" dedi.

Cemaatle ilgili tartışmalara değinen Yeniçeri, "Burada olmayan, kendini savunan bir grubu eleştiriyoruz, tek yanlı boks yapıyoruz" sözlerini sarfetti.

Komisyon Başkanı Naci Bostancı'nın, AK Parti Samsun Milletvekili Tülay Bakır'a söz vermesi tartışmaya neden oldu.

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ "Sıra bende, ben 5. sıradayım" diyerek itiraz etti. Bostancı "İstirham ederim" deyince, Serindağ "Söz vereceksiniz" dedi. Bunun üzerine Bostancı, milletvekillerine sırayla konuşma izni verdiğini söyledi. Serindağ da "Orada oturarak keyfi düzen yapamazsınız, düzen adil düzen olmalı" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Büyükelçisinin yemeğine katılmasının eleştirildiğini ifade ederek, "Bizler görüşmelerimizi her yerde açıklamaktan çekinmeyiz, böyle bir kompleksimiz yok. Başbakanı danışmanı Cüneyd Zapsu, ABD'de, 'Aman deliğe süpürmeyin, kullanın' demedi mi? Konuşturmayın bizi. Bizler herhangi bir ülkenin maşası olamayız" diye konuştu.

Konuşma sırası, sivil toplum örgütlerine gelince, komisyona davet edilmeyen Eğitim İş Sendikası temsilcisi de konuşmak istedi. Komisyon Başkanı Naci Bostancı ise en çok üyeye sahip 3 sendikayı çağırdıklarını ve onların konuşabileceklerini söyledi.

CHP'li Baydar, bu duruma tepki göstererek, "Biz davet ettik, konuşabilir" dedi. Bunun üzerine Bostancı, "Herkes 'ben bunu çağırdım, konuşmalı' diyemez" diye konuştu.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, tasarıyı eleştirerek, Milli Eğitim Bakanlığının sürekli müdür ve müdür yardımcısı atayan, eğitim kalitesi ve öğretmen yetiştirme ile yakından uzaktan hiç bir ilgisi olmayan bakanlık olduğunu iddia etti. Koncuk, iktidarın tasarıyla kendi getirdiği bürokratları görevden aldığını söyledi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Ölmez ile Eğitim İş-Genel Başkanı Veli Demir de tasarıya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, milletvekillerinin tasarı üzerinde yaptığı eleştiri ve satır aralarındaki önerilerinden yararlanacaklarını belirterek, el birliğiyle daha makul sonuçlar üreteceklerini söyledi. Avcı, "Arkadaşlar bütün konuşmaları not ettiler. İçinde katıldıklarımız var, katılmadıklarımız var. Katılmadıklarımız daha çok" dedi.

Bazı milletvekillerinin kendisine yönelik "sempatik bakan" sözüyle ilgili de Avcı, "Şahsıma yönelik sempati cümlesine çok teşekkür ediyorum ama hemen arkasından gelen 'kandırılmış, sempatik bakan' imajı hoşuma gitmedi. Tasarı, hükümet tasarısıdır ve siyasi sorumluluk gerektiren bir düzenlemedir, o siyasi sorumluluk da bakanlığımıza aittir" diye konuştu.

Bakan Avcı, tasarının hazırlık aşamasında ilgili 4 sivil toplum kuruluşu ile yüz yüze toplantılar yaptıklarını, bazı STK'lardan da yazılı görüşler aldıklarını söyledi.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, CHP ve MHP'nin, tasarının alt komisyona gönderilmesine ilişkin önergesi oylandı. Yapılan oylamada önerge kabul edilmedi.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.