TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU...


TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı, Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Kanun Teklifi ve 2/B Barışı Kanunu Teklifi görüşülmeye başlandı. Orman özelliğini yitirmiş ve 2-B arazisi olarak bilinen Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısının 8 maddesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

14 Mart 2012 Çarşamba

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı, Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Kanun Teklifi ve 2/B Barışı Kanunu Teklifi görüşülmeye başlandı. Orman özelliğini yitirmiş ve 2-B arazisi olarak bilinen Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısının 8 maddesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Alt komisyon metninin görüşüldüğü toplantıda, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Gerçekten kangren olmuş bir meselenin çözümü için buradayız. Anayasa'nın 169. ve 170. Maddelerinde orman vasfını kaybetmiş bölgelerden bahsediliyor, sanayi bölgeleri kurulmuş olanların orman vasfına kazandırılması mümkün olamaz. Daha önce 2/B alanlarında tespitler yapılamadığı için, tespit edilememiş, hazır hale getirilememiştir. 2/B alanı yaklaşık 316 bin 811 hektar civarındadır. Umarım oybirliğiyle 2/B tasarısı geçer. Gayretle çalışan Bakanlık mensuplarına, Maliye Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Komisyon üyelerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, bu konunun çözülmesi için siyasi iradenin, idarenin ve vatandaşların birlik halinde olduğunu belirtti.

Şandır "Bu sorun teknik bir konu olmasının ötesinde sosyal bir sorumluluk olmuştur. Herkesin gözü önünde bir hukuksuzluk yaşanmaktadır. Bu kabul edilemez durumu bitirmenin bir fırsatı doğmuştur, inşallah çözüme ulaşır. Bu sorunu çözerken, başka bir soruna zemin hazırlamamak lazım...
Uygulamada insanların mağdur edilmemesi lazım... Bir kesimin sorununu çözerken, diğer kesimin sorununu çözmezseniz meşru olmaz." diye konuştu.

Kanunu, ertelememek, aynı zamanda da aceleye getirmemek gerektiğini söyleyen Şandır, Yargının da çözemediği davalar olduğunu, herkesin suça iştirak ettiği bir konu ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Şandır "Kadastro çalışması yapılmış, yanlış yapılmış, eksik yapılmış. Yaylacıların sorunları da var. İnsanlar mecburiyetten yaylaya çıkıyorlar. Bu kanunu, Anayasa'yı değiştirmeden nasıl değiştiririz bunu tartışırız; ama hukuk kuran biziz; parlamento. Parlamento Anayasa'yı da değiştirebilir. Bu konuda siyasal, toplumsal bir mutabakat var." şeklinde konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, 2-B arazilerinin satışını, hem iktidar hem muhalefet partilerinin istediğini hatırlattı. Seçer, ''Ormancılık yapan orman köylüsü ile İstanbul Sarıyer'de 2-B arazisi işgal etmiş vatandaşı aynı kefeye koymak doğru değil'' diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık da tasarının bütün sorunları değil ama belli konuları çözdüğünü ifade etti.

Görüşmelerden sonra yapılan oylamada tasarının birinci maddesi kabul edildi.

Orman özelliğini yitirmiş ve 2-B arazisi olarak bilinen Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısının 8 maddesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Orman Kanunu'nun 2. maddesinin A fıkrasında tanımlanan, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak tarım alanına dönüştürülmesinde yarar görülen 2-A alanları, devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerdekilerin yerleştirilmesi için halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün, 2-B alanları ise Maliye Bakanlığının tasarrufuna geçecek.

Bakanlar Kurulu, devlet ormanları içinde ve bitişiğinde bulunan, yerinde kalkındırılmaları mümkün olmayan köylülerin başvurusu üzerine veya bulundukları yerlerden orman rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu bulunan köylerin halkının resen Orman Kanunu'nun 2-A maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan alanlara, bunun olmaması halinde diğer yerlere nakline karar verecek.

Deprem, heyelan, sel gibi doğal afete maruz kalan vatandaşlar ile baraj, gölet gibi devlet yatırımı nedeniyle başka yerlere yerleştirilmeleri zorunlu olan orman içi veya bitişiğindeki köylerde yaşayanların mağduriyeti gideriliyor, köylülerin alternatif alanlara nakli öngörülüyor. Buralarda yaşayan köy ve mahalle halkının iskanı için ayrılan yerler, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak, tapuda Hazine adına tescil edilecek. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek.

Nakledilen orman köyleri halkına ait araziler, gerektiğinde kamulaştırılacak, uygun olması halinde devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.

Köy halkının yerleştirilmesi için orman sınırları dışına çıkartılarak Hazine adına tescil edilen yerlerin, tarım ve tarım dışı amaçlı arazi kullanım planlarının yapımı, bu arazilerin ıslahı, imarı ve ihyasını, bu alanlardan yerleşim yeri olarak planlananların tescili sonrasında iskan hizmetlerinde kullanılması düzenleniyor. Bu alanların amacına uygun, yaşanabilir bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmesi, iskan işlemlerinin İskan Kanununa göre yürütülmesi amaçlanıyor.

Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünce 2-B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi teklif edilen yerleri Genel Müdürlüğe tahsis edecek.

Boşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.

Yerinde kalkındırılması mümkün olamayan devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının yerleşimi için Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan, ancak amacı doğrultusunda kullanılamayan 2-A alanları, verimsiz de olsa, başka amaçlarla kullanılmaması için orman vasfıyla Hazine adına tescil edilecek.

2-B alanlarında bulunan taşınmazlar için, taşınmazların 31 Aralık 2011'den önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler, bu taşınmazları satın almak için 3 ay içinde idareye başvurabilecek, taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilecek.

Tasarı yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 31 Aralık 2011'den önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi kişiler ise başvurularını 6 ay içinde yapabilecek.

Hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olacak.

Başvuru sahipleri, satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyecek.

Satış işlemleri, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak.

Tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 1 Mayıs 2010'dan itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılacak.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin satışlarda, yüzde 20 indirim uygulanacak, bu bedel idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek.

Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak.

Taksitle satışlarda, satış bedelinin yüzde 10'u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise 5 yılda 10 eşit taksitte faizsiz ödenecek.

Satış bedelini ödemeyenlerin, doğrudan satın alma hakları düşecek. Ancak taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek, gecikme zammı uygulanacak.

Hak sahiplerine doğrudan satılması gereken taşınmazlardan ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen, kamu hizmetlerine ayrılan, özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken, Maliye Bakanlığınca belirlenen, içme ve kullanma suyu havzalarındaki maksimum su seviyesinden itibaren 300 metrelik bant içerisinde kalan yerler, hak sahiplerine satılmayacak.

Hak sahipleri, bu taşınmazların yerine taşınmazın rayiç değerine eşdeğer, öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2-B alanlarında taşınmaz alabilecek.

İdarenin teklifini kabul etmeyen hak sahipleri, doğrudan satış hakkından yararlanamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek, dava açamayacak.

Hak sahipliği kalmayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla üzerlerinde bulunan kişilere ait yapı ve eklentiler; belirlenen bedel ödenerek yıktırılacak. Ya da bu şekilde belirlenen bedel, taşınmazın değerine eklenerek muvafakatları aranmaksızın en geç 2 yıl içinde satılarak satıştan elde edilen gelir, yapı ve eklenti sahiplerine de ödenebilecek.

Daha önce tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlardan, daha sonra Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2-A veya 2-B belirtmesi bulunan veya konulan taşınmazların tapu kayıtları, bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Tapu kütüklerindeki 2-A veya 2-B belirtmeleri terkin edilerek tescilleri aynen devam edecek.

Aynı gerekçeyle bu nitelikteki taşınmazlar hakkında dava açılmayacak, açılan davalardan vazgeçilecek. Açılan davalar sonucunda tapularının iptaliyle Hazine adına tesciline karar verilen, kesinleşen ve tapuda henüz infaz edilmeyen taşınmazlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

Bu kararlardan infaz edilerek tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ise ilgilileri tarafından, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde idareye başvurulması halinde bedelsiz olarak önceki kayıt sahiplerine veya kanuni mirasçılarına iade edilecek.

Özel kanunları gereğince devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz devredilen, iskanen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan ancak daha sonra Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2-A veya 2-B belirtmesi konulan taşınmazların, tapu kayıtları geçerli kabul edilecek. Bu nitelikteki taşınmazlar hakkında dava açılmayacak, açılanlardan vazgeçilecek.

Orman sınırı dışına çıkartılacak yerlerde bulunan ve Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2-B belirtmesi konulması gereken taşınmazların, tapu kütüklerine 2-B belirtmesi konulmayacak, bunlar hakkında dava açılmayacak.

İlgililerine iade edilmesi gereken taşınmazlardan orman olduğu iddiasıyla Orman Genel Müdürlüğünce açılan davalar sonucunda orman niteliğiyle Hazine adına tescil edilen, fiilen orman niteliğinde olan, bu nedenle dava açılması gereken veya ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilenler ile kamu hizmetlerine ayrılan, özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken ya da Maliye Bakanlığınca belirlenen taşınmazlar ilgililerine iade edilmeyecek. Bu taşınmazların yerine, idarece belirlenen rayiç bedel ödenecek veya rayiç bedeline uygun taşınmaz verilecek.


2-B alanlarından, tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce ve sonra kadastro tutanakları kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilen alanlarda, proje alanı belirlemek isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ile belediyelerce bu alanın sınırları tespit edilecek. Proje alanı sınırı onaylanmak üzere belediyeler tarafından valilikler aracılığıyla, TOKİ tarafından doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

8 maddenin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı İbrahim Yiğit, yarın saat 10.30'da devam etmek üzere toplantıyı kapattı.
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.