TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU…


ÖSYM'yi ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'' adıyla yeniden yapılandıran yasa teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

10 Şubat 2011 Perşembe

ÖSYM'yi ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi''
adıyla yeniden yapılandıran yasa teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonunda kabul edildi.

Komisyon, teklifi alt komisyon metni üzerinden görüştü.

Teklife göre, ÖSYM'nin adı ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı'' şeklinde değiştirilecek. Başkanlık, idari ve mali özerkliğe sahip,
YÖK ile ''ilgili'', merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olacak.

Başkanlık, başta yüksek öğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya
lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya
yerleştirilmesi ile yüksek öğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas
alınan sınavlar olmak üzere, her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları
ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapacak.

Görevlerini bağımsız olarak yerine getirecek Başkanlığa, hiçbir organ,
makam, merci veya kişi talimat veremeyecek.

Kurumun Başkanı, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına
sahip öğretim üyelerinden, YÖK'ün önereceği 3 aday arasından müşterek kararname
ile 4 yıllığına atanacak. Süresi dolan başkan, bir defaya mahsus olmak üzere
yeniden atanabilecek.

Görev süresi dolmadan başkanın görevine son verilemeyecek, ancak atanmak
için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya
görevini yerine getiremeyeceğinin YÖK Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve
resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde görev süresi dolmadan
atandığı usule göre görevden alınabilecek.

Başkanlığın karar organı yönetim kurulu, başkan ve yardımcıları dahil 7
üyeden oluşacak ve görev süreleri 4 yıl olacak.

ÖSYM başkan ve yardımcıları, tam zamanlı görev yapacak ve lisansüstü tez
danışmanlığı hariç hiçbir kurum ve kuruluşta ücretli iş yapamayacak.

Başkanlıkta sözleşme ile yerli ve yabancı uzman istihdam edilebilecek.
Bunların sayısı tüm üniversitelerdeki öğretim elemanlarının yüzde 5'ini
geçemeyecek.

Başkan ve diğer ilgili görevliler, görevlerinin sona ermesinden itibaren
2 yıl süreyle, başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları
veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tabi tüzel
kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacak, bu tür işlere ortak
olamayacak ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da
sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremeyecek. Bunların eşleri,
çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri
süresince, başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya
yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel
kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacak ya da bu tür işlere
ortak olamayacak ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya
da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremeyecek.

Başkanlık personeli, ayda 60 saati geçmemek üzere fazla mesai
yapabilecek.

Sınavlar, basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda
sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabilecek. Sınavlar ayrıca, alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her
bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdiği cevaplara
göre de değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda
da gerçekleştirilebilecek.

Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda
yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler asgari 10 yıl süreyle
arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanacak. Sınavlarda kullanılan soru
kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 1 yıl sonra, cevap kağıtları ise 2 yıl
sonra imha edilebilecek.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının
adaylara duyurulması, başkanlığın internet sayfasında yapılacak. Bu duyurular
tebliğ hükmünde olacak.

Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi,
basılı veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanması
hususlarına ve sınav türlerine ilişkin usul ve esaslar ile sınavlarda görev
alacakların uyması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilen kişilerin
kimlikleri gizli tutulacak. Soru havuzundaki sorular, hiçbir koşul altında kısmen
ya da tamamen üçüncü şahıslara verilemeyecek. Adli kovuşturmalarda soru havuzuna
erişim için ise Bakanlar Kurulu'nun izni gerekecek.

Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu
kararıyla açıklanabilecek.

Sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav sırasında
''sinyal karıştırıcı'' ve benzeri cihazlar kullanılabilecek.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile
bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir
veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme
hakkına sahip olan diğer kişilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla,
gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkili olacak.

Görevli olması nedeniyle sınav süresince sınavın yapıldığı bina ve
salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini gösterecek.

Gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde
bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu bilgileri
ifşa eden kişilere, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para
cezası verilecek.

Sınavlarda, ses veya görüntü nakleden cihaz kullanarak kopya çeken veya
kopya çekilmesine aracılık edenler, başka bir adayın yerine sınava giren veya
kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayanlar, kopya
çektirilmesine imkan sağlayanlar, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılacak.

Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren
kişilere, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde,
3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı
ile iptal edilecek. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle
Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramayacak ve
giremeyecek. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki
başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap
etmiş olması halinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son
verilecek ve sağlanan hak geri alınacak.

Bu tür suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,
verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak
kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın,
soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda
bilgi vermesi halinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi
kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilecek.

ÖSYM'nin yeniden yapılandırılması 1 yıl içinde tamamlanacak. Bu sürede
yürürlükteki mevzuat uygulanacak.

Teklifle, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa
Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Türk Hava
Kurumu Üniversitesi, Ankara Bilge Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi ve Gedik
Üniversitesi adlarıyla yeni vakıf üniversiteleri kurulması da öngörülüyor.

Tüm lise ve dengi okul mezunları, Polis Meslek Yüksekokulları ile
akademilerine girebilecek. Yürürlükteki düzenlemeye göre, ''genel lise, erkek
teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul''
mezunları bu okullara girebiliyorlardı.

ÖSYM'ye 260, YÖK'e de 35 kadro tahsis edilecek. Bazı mevcut
üniversitelere de kadrolar verilecek.

CHP'li milletvekilleri, ÖSYM'nin satın alacağı mal ve hizmetlerin, Kamu
İhale Kanunu dışında tutulmasını eleştirdi. ÖSYM Başkanı Ali Demir, ÖSYM'nin bazı
durumlarda hızlı ve esnek satın alma yapması gerektiğini ifade etti.

Komisyon Başkanı Mehmet Sağlam da daha önceden de ÖSYM'nin bu kanunun
dışında olduğunu anımsattı.

Kolluk kuvvetlerinin, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda görev aldıkları zaman,
asli görevlerini yaptıkları gerekçesiyle ücret almamaları yönünde verilen önerge,
kabul edilmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter'in, İstanbul Gelişim Üniversitesi
kurucuları hakkında bilgi verilmesini istemesi tartışmalara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, daha önceden haber verilmesi durumunda
bu bilgilerin ulaştırılabileceğini ancak amacın bilgi almak değil, komisyon
çalışmalarını engellemek olduğunu söyledi.

Bu üniversitelerle ilgili bilgilerin bir kaç klasör tuttuğunu ve buraya
getirilmesinin fiziken imkansız olduğunu kaydeden Çubukçu, ''Hiç bir bilginin
saklanması mümkün değil. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde de bu bilgilere
rahatlıkla ulaşılabilir'' dedi.

CHP'li Serter, tüm lise mezunlarının polis meslek yüksekokulu ve
akademilere girebilmesine ilişkin maddeyi eleştirirken, ''düzenlemenin, mesleki
teknik eğitim alanların, kendi alanlarında kalmasını engelleyeceğini'' savundu.(13.51)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.