TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU...


Sulama birliklerinin yeniden yapılandırılmasını öngören ''Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı'' TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

09 Şubat 2011 Çarşamba

Sulama birliklerinin yeniden yapılandırılmasını
öngören ''Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı'' TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, görev alanı içinde birden fazla birlik kurulmayacak.

Birlikler, DSİ'den devraldığı tesislerin işletme, bakım onarım ve yönetim
sorumluluğunu üstlenecek.

Birlikler, görev alanı içerisinde su miktarına bağlı olarak ekilecek
bitki desenini Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği
yaparak planlayacak.

Birlikler, DSİ'nin sahip olduğu görev ve yetkilere sahip olacak.

Birliğe ilk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere katılım
payı alınacak.

Birlik görev alanında yer alan her su kullanıcısı birliğe üye olma
hakkına sahip olacak.

Birlik meclisi, birliğe üye su kullanıcıları tarafından seçilen üyelerden
oluşacak. Birlik meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy sayısı arazi
büyüklüğüne göre belirlenecek, ancak oy hakkı 5'i geçemeyecek.

Birlikler, DSİ'den devraldıkları sulama tesislerinin işletme, bakım,
onarım ve yönetimi ile ilgili çalışmalarında kar amacı güdemeyecek.

Birlikler siyasetle uğraşamayacak, siyasi partilere yardım yapamayacak,
partilerden yardım kabul edemeyecek.

Birliklerin idari ve mali denetimini valilikler yapacak. Ancak Sayıştay
tarafından da doğrudan denetleme yapılabilecek. Birlikler hesaplarını ihtiyaç
halinde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetlettirebilecek.

Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama
yapan birlik üyelerine suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet
bedelinin, birlik üyesi olmayanlara ise suladığı her dekar arazi başına
belirlenen su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar, tekrarı halinde her
defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar idari para cezası verilecek.

Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik
üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki
katına kadar, birlik üyesi olmayanlara suladığı her dekar arazi başına belirlenen
su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar idari para cezası verilecek.

Birliğin devraldığı sulama tesisi ve bütünleyici parçaları devlet malı
sayılacak, zarar verenler ''devlet malına zarar verme'' suçundan
cezalandırılacak.

Birliklerin tahsil edemedikleri su kullanım bedeli, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden kesilemeyecek. Kesintiye olanak
sağlayan hüküm, tasarı metninden çıkarıldı.

Birlik, amacına ulaşamayacağının tespiti halinde Çevre ve Orman Bakanının
onayı ile feshedilecek. Birlik meclisindeki üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğunun kararı ile de birlik feshedilebilecek.

Birliğin feshedilmesi halinde hizmetlerin aksamaması için sulama
faaliyetlerini DSİ yapacak veya hizmet alımı yoluyla yaptırabilecek.

Birliğin görev alınında bulunan tesisten yararlanan su kullanıcıları,
birlik üyesi olmasalar dahi sulama işletme faaliyetlerine ilişkin olarak alınan
kararlara diğer birlik üyeleri gibi uymaya ve yükümlülüklerini yerine getirme
mecbur olacak. Üye olmayan su kullanıcılarının sulamadan faydalanmayla ilgili
hakları kısıtlanamayacak, ancak mali mükellefiyetleri birlik meclis kararı ile
iki katına kadar artırılabilecek.

Sulama birlikleri Türkiye Milli Kooperatifleri Birliğine üye
olabilecek.

Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan sulama
birlikleri bir yıl içinde durumlarını tasarıda öngörülen koşullara uygun hale
getirecek. Aksi taktirde bu birliklerin tüzel kişiliği kendiliğinden sona
erecek.

Kurulmuş olan sulama birliklerinde devlet memuru olan personel, yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Devlet Personel Başkanlığınca
tespit edilecek ihtiyaca göre, kadroları ve durumlarına uygun olarak diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına devredilecek. Sözleşmeli personel ise mevcut statüleriyle
görevlerine devam edecek.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, sulama birliklerinin ülkenin en
önemli meselelerinden biri olduğunu ifade etti.

DSİ'nin sulama tesisi inşa edip sulama birliklerine devrettiğini kaydeden
Eroğlu, bazı birliklerin çok iyi çalıştığını, bazılarının ise ne para
topladığını, ne de tesisi işlettiğini söyledi.

Eroğlu, ''Bu bakımdan bu çok önemli bir kanun. Bir an önce yasalaşması
için bütün parti gruplarının desteği çok önemli '' dedi.

DSİ'nin işletmeci değil yapımcı bir kurum olduğunu vurgulayan Eroğlu,
sulama birliklerinin işletmeyi gerçekleştirememesi durumunda ihale yoluyla üçüncü
kişilere işletmenin verileceğini kaydetti. Eroğlu, Türk Ticaret Kanununa göre
kurulmuş tüm şirketlerin, yabancılar da dahil, ihaleye girebileceğini ifade
etti.

Tasarı, tüm partilere mensup üyelerin olumlu oyuyla komisyondan geçti. (16.12)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.