TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM BAYINDIRLIK,İMAR,ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU...


TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar başkanlığında toplandı. Komisyon, kamu hizmetlerinin hızlandırılmasını öngören kanun tasarısını benimsedi.

12 Ocak 2011 Çarşamba

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti
İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar başkanlığında toplandı. Komisyon,
kamu hizmetlerinin hızlandırılmasını öngören kanun tasarısını benimsedi.

Asıl komisyon olarak yarın TBMM Adalet Komisyonunda görüşülecek olan
tasarı, bugün de ''tali'' komisyon olan Bayındırlık Komisyonunda ele alındı.

Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar,
tasarının 28 ayrı kanunu ilgilendirdiğini anımsattı. Bayraktar, 5 ayrı komisyona
gönderilen tasarının, 7 maddesinin kendi komisyonlarını ilgilendirdiğini dile
getirdi. Bayraktar, tasarının, alt komisyonda incelenmesi, asıl komisyondan
direkt geçmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, tasarının gündeme gelmesinde
geç kalındığını ifade ederek, ''Olması gereken bir tasarıdır, destekliyoruz.
Ancak tasarının bazı maddeleri uzun, bunları kısaltacak formül bulanamaz mı?''
diye sordu.

MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Meclis gündeminde olan Türk
Ticaret Kanunu Tasarısındaki değişikliklerin de bu tasarıya konulması gerektiğini
ifade etti. Tanrıkulu, elektronik imzayla ilgili başlı başına bir kanun
bulunduğunu ancak tasarıda buna atıf yapılmadığını söyledi.

Hükümet adına konuşan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk da
tasarının, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümü çerçevesinde hazırlandığını ve 28
kanunda düzenlemeyi içerdiğini ifade etti. Soluk, tasarının bir bütünlüğün
sağlanması için hazırlandığını vurgulayarak, ''Tasarının, alt komisyona
gitmesine, daha uzun bir çalışmaya ihtiyacı var. Emek verilerek hazırlanmış bir
tasarı ancak eklenmesi, düzeltilmesi, ayıklanması gereken hususlar var'' diye
konuştu.

Konuşmaların ardından tasarı, asıl komisyonda bir alt komisyon kurulması
önerisiyle, Adalet Komisyonuna gönderildi.

Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda
Değişiklik Yapan Kanun Tasarısına göre, güvenli elektronik imza, elle atılan imza
ile aynı ispat gücüne sahip olacak, kanunlarda güvenli elektronik imzayla
yapılamayacağı açıkça belirtilen işlemler dışında, elle atılan imza yerine
kullanılabilecek.

Mahkemelerce yürütülen yargılamayla ilgili her türlü iş ve işlemlerde
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılacak. Bu işlemlere ilişkin her
türlü veri, bilgi, belge ve karar UYAP aracılığıyla işlenecek, kaydedilecek ve
saklanacak.

Güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP aracılığıyla dava açılabilecek,
dava dosyaları incelenebilecek, her türlü yargılama iş ve işlemleri
yapılabilecek.

Resmi veya özel nitelikteki her türlü belge ve karar, güvenli elektronik
imzayla elektronik ortamda düzenlenebilecek, işlenebilecek, saklanabilecek.

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak oluşturulan ve iletilen belge
veya kararlar, ayrıca fiziki olarak düzenlenmeyecek, ilgili kurum ve kişilere
gönderilmeyecek.

Duruşma tutanakları elektronik ortamda hakim ve katip tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanabilecek.

Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adli sicil ve arşiv kaydı
gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP aracılığıyla temin edilen bilgi, belge ve
kayıtlar ayrıca fiziki ortamda istenmeyecek.

Meslek ve sanatlarını serbest olarak yerine getiren sağlık personeli,
sağlık hizmeti verdikleri hastaların kimlik bilgileri ve hastalıklarıyla ilgili
kişisel verilerini, Sağlık Bakanlığınca düzenlenip il sağlık müdürlüklerince
tasdik olunacak bir protokol defterine kaydedecek. Protokol defteri, güvenli
elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda tutulabilecek.

Güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmünde
olacak.

Mahkemeler ile her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde, UYAP
kullanılacak.

İcra ve iflas daireleri aracılığı ile yapılan her türlü tahsilat ve
reddiyat, icra ve iflas dairelerinin Adalet Bakanlığınca uygun görülen
bankalardaki veya PTT Genel Müdürlüğü merkez ve şubelerindeki hesapları üzerinden
yapılacak.

Tapu sicilinde kaydedilen araziler, bağımsız ve sürekli haklar ile
bağımsız bölümler, coğrafi konumları ve işlevleri açısından sınıflandırılarak ve
taşınmazlar üzerindeki binalar ile irtibatlandırılarak elektronik ortamda
işlenebilecek.

Taşınmazlar arasında bağ kurmak, taşınmaz kaydına ulaşmak ve kamu kurum
ve kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacıyla; araziler,
bağımsız ve sürekli haklar ile bağımsız bölümlere Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü tarafından tekil Türkiye Cumhuriyeti taşınmaz numarası tahsis edilecek.
Bu numara, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her
türlü taşınmaz işlem ve kayıtlarında esas alınacak.

Vize başvuruları, güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda
yapılabilecek. Bu durumda vize başvuruları için gerekli olan kişisel veriler,
kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuatta
belirlenen tedbirler alınarak toplanabilecek ve elektronik ortamda
saklanabilecek.

Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını
inceleyebilecek. Elektronik ortamda UYAP vasıtasıyla avukatların vekili ya da
müdafi olmadıkları kişilere ait dosyaları inceleyebilmeleri için, yetkililerden
elektronik ortam vasıtasıyla izin alınacak.

Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlarda
meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati
tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda tutulan
siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri elektronik ortamda
yapılabilecek.

Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgeleri, Milli Eğitim
Bakanlığından elektronik ortamda alınan bilgilerle elden veya posta aracılığı ile
sahiplerine teslim edilecek.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık durumunu takip edebilmek için
kurulan kayıt ve bildirim sistemini, elektronik ortamda da oluşturacak. Sağlık
Bakanlığı, bu amaçla ülke çapında bilişim sistemi kuracak.

Sağlık hizmetleri sunumunda bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan
işlemler; güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda
gerçekleştirilecek.

Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itirazı
inceleyecek mahkeme, tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına, UYAP kullanarak
erişecek.

Kamu İhale Kanununa; ''Elektronik teklif'' tanımı ekleniyor. Elektronik
teklif; ''Elektronik ortamda ilgili mevzuata göre hazırlanmış, gerekli teknik
şartları taşıyan, istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce güvenli
elektronik imzayla imzalanmış teklif dokümanları veya bilgileri ile bu doküman
veya bilgilere ek bileşen olarak oluşturulabilecek elektronik anahtarları''
şeklinde tanımlanıyor.

Kamu İhale Kurumu, yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili tutulan
kayıtları, ilgili kurum ve kuruluşlarla, kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde
elektronik ortamda paylaşacak.

Yasaklama kararları ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklananlara ilişkin mahkeme kararları, Resmi Gazete yerine, Elektronik Kamu
Alımları Platformunda yayımlanacak.

UYAP, Ceza Muhakemesi Kanunununda da tanımlanacak. Her türlü ceza
yargılaması iş ve işlemlerinde UYAP kullanılacak.

Tasarı, Cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerine de düzenleme
getiriyor. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından, görev yaptığı
mahkemenin yargı çevresi dışında ifade alma ihtiyacı ortaya çıkarsa; mağdur,
şikayetçi, şüpheli, tanık, bilirkişi veya diğer ilgililerin aynı anda görüntülü
ve sesli iletişim tekniğiyle de ifadeleri alınabilecek.

Uluslararası karşılıklı adli yardımlaşma işlemlerinde de aynı anda
görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılarak ifade alınabilinecek. Aynı
anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle kullanılması suretiyle dinleme
olanağının varlığı halinde, tanık veya bilirkişi bu yöntem uygulanarak
dinlenebilecek.

Dinleme, yurt içinde tanık veya bilirkişinin bulunduğu yer yetkili hakimi
veya mahkemesi ya da naip hakimi huzuruyla, yurt dışında ise uluslararası
karşılıklı adli yardımlaşma yoluyla yapılacak.

Sanığın sorgusu olanaklıysa, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim
tekniği kullanılarak yapılabilecek.

Muhtarlar, kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliklerini her
ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle
yükümlü olacak. (12.15)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.